Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5460_plano_pilnveidot_sertifikacijas_kartibu_zobarstniecibas_stud/

Plāno pilnveidot sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm

 
15.06.2017
700

15.jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumu projekti Ministru kabineta noteikumos*, kas paredz izmaiņas attiecībā uz ārstniecības personu sertifikāciju. 

Izmaiņas normatīvajos aktos ir nepieciešamas, lai pilnveidotu sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm. Pašlaik izveidojusies situācija, ka sertifikāta iegūšanas procesā ārvalstu studenti, kuri studiju programmu ir apguvuši angļu valodā un neplāno strādāt Latvijā,  nevar saņemt sertifikātu, ja nav iesniegts apliecinājums valsts valodas zināšanām vismaz C1 līmenī. 

Normatīvo aktu grozījumi paredz svītrot prasību, ka pirmreizējās sertifikācijas procesā ir nepieciešams apliecināt valsts valodas zināšanas. Tādējādi Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Universitāti absolvējušās ārvalstu ārstniecības personas, kurām nav valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām (valsts valodas prasmes C1 līmenī), varēs kārtot sertifikācijas eksāmenu un iegūt sertifikātu, lai varētu pieteikties automātiskai profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmai. 

Vienlaikus, lai saglabātu valsts valodas zināšanu prasību ārstniecības personām, kas savu profesionālo karjeru veido Latvijā, tiks noteikta prasība uzrādīt valsts valodas prasmes apliecību resertifikācijas procesā gadījumos, kad tas ir nepieciešams atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām. Paredzēts, ka reģistrējot ārstniecības iestādi vai aktualizējot informāciju par reģistrētu ārstniecības iestādi, kā arī iesniedzot informāciju par ārstniecības iestādē nodarbinātajām ārstniecības personām, papildus ārstniecības personu sarakstam būs jānorāda arī informācija par ārstniecības personas valsts valodas zināšanām gadījumos, kad tas ir nepieciešams atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām. Profesionālo kvalifikāciju ārvalstīs ieguvušām personām, kuras vēlēsies veikt pastāvīgu profesionālo darbību Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā profesionālās kvalifikācijas apliecības saņemšanai būs jāiesniedz dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanas apjomu.

Grozījumi paredz izmaiņas arī attiecībā uz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtību, nosakot, ka īslaicīgo pakalpojumu sniegšanas laikā gadījumos, kad ārstniecības persona ir pieaicināta konkrētu pacientu ārstniecībā un ir saņemta iepriekšēja pacientu piekrišana tulka līdzdalībai ārstniecībā, ārstniecības persona var neiesniegt apliecinājumu par valsts  valodas zināšanām.


*Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 943 ”Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”, Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumi Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumi Nr. 170 “Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru”, Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 827 “Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā”, “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 168 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”