Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Informācija veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem par iespējām saņemt valsts investīcijas 2005.?2009.gadam

17.05.2004
Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.560 "Valsts investīciju programmas sagatavošanas, finansēšanas un īstenošanas kārtība", 2004. gada 13. jūlijā Ministru kabinetā tika apstiprinātas pamatnostādnes šValsts investīciju programmas pieteikums 2005.-2009.gadam".

ārtība", 2004. gada 13. jūlijā Ministru kabinetā tika apstiprinātas pamatnostādnes šValsts investīciju programmas pieteikums 2005.-2009.gadam".

Valsts investīciju programmas 2005.-2009.gadam sagatavošanā, finansēšanā un īstenošanā ir noteikti šādi galvenie pamatprincipi:

 • turpinātības princips ? nodrošina uzsākto valsts investīciju projektu turpināšanu, paredzot tiem ilgtermiņa saistības valsts budžeta likumā līdz projekta beigām saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu;
 • ES līdzfinansējuma piesaistes princips ? nodrošina valsts budžeta finansējumu ES atbalstītajiem un līdzfinansētajiem projektiem;
 • prioritātes princips ? ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta līdzekļus, nozaru investīciju programmas tiek prioritizētas, ņemot vērā šo programmu atbilstību Valsts investīciju programmas mērķiem un atdevi valsts investīciju politikas rezultātu sasniegšanā;
 • līdzdalības princips ? efektīvākai valsts investīciju politikas īstenošanai valsts budžeta finansējums tiek apvienots ar projekta īstenotāja rīcībā esošajiem un pieejamajiem līdzekļiem;
 • papildinātības princips ? ES ietvaros piesaistītais finansējums papildina VIP finanšu apjomus.

Saskaņā ar pamatnostādnēm, Veselības ministrija 2005. ? 2009. gadam ir izvirzījusi šādas valsts investīciju prioritātes veselības aprūpes jomā:
 
1.  Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu pilnveidošana lokālajās slimnīcās:

 • uzņemšanas nodaļu, operāciju bloku, intensīvās terapijas (reanimācijas) nodaļu renovācija un rekonstrukcija, tehniskās kapacitātes uzlabošana.

2. Pārprofilējamo slimnīcu turpmākās darbības nodrošināšana, attīstot:

 • darbinieku pārkvalificēšanu ( veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju specializācijas maiņa);
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izvietošanu saskaņā ar Katastrofu medicīnas centra izstrādāto stratēģiju atbilstoši "Valsts Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūras plānam";
 • primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājumu (ģimenes ārstu prakšu, ambulatoro nodaļu izveide/izvietošana);
 • dienas stacionāra vai paliatīvās aprūpes stacionāra izveidi.

3. Primārās veselības aprūpes attīstība :

 • jaunu primārās veselības aprūpes prakšu izveide lauku teritorijās;
 • ambulatoro nodaļu pilnveidošana.

Valsts investīciju programmas ietvaros veselības aprūpes jomā 2005. ? 2009. gadam prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas izstrādāti atbilstoši šādiem kritērijiem:

 • kopš 2000. gada nav saņemti līdzekļi VIP ietvaros;
 • projekta realizācija ir saskaņota ar reģionālajām attīstības aģentūrām;
 • pārprofilējamām slimnīcām projekta pieteikumam ir pievienota iestādes attīstības stratēģija;
 • projekta līdzfinansējums no pašvaldību budžeta, pašu līdzekļiem vai citiem finanšu līdzekļiem, vai avotiem ir vismaz 30% no projekta kopējām izmaksām;
 • projekta mērķis ir sadalāms apakšmērķos tā, ka gadījumā, ja netiek īstenota vai aizkavējas projekta atsevišķu posmu realizācija, lai arī pats projekts būtu sadalāms atsevišķos apakšprojektos, kuri kopumā nodrošina maksimālu mērķa realizāciju.

Papildus vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šobrīd nav informācijas par VIP ieguldāmo valsts budžeta līdzekļu apjoma kontrolskaitļiem 2005.-2009.gadam, līdz ar to nav zināms valsts investīciju apjoms veselības aprūpes jomā.

Ņemot vērā to, ka pamatnostādnes šValsts investīciju programmas pieteikums 2005.-2009.gadam" Ministru kabinetā tika apstiprinātas 2004. gada 13. jūlijā un Ministru kabineta noteiktais termiņš nozaru investīciju programmas sagatavošanai un iesniegšanai Ekonomikas ministrijā un Finanšu ministrijā ir š.g. 5. augusts, informējam, ka projektu pieteikumus var iesniegt rakstveidā trīs eksemplāros un elektroniskā formā Veselības ministrijas Budžeta un finanšu departamenta Investīciju un projektu koordinācijas nodaļā līdz 2004. gada 21. jūlijam. Projektu pieteikumu veidlapu aizpildīšanai nepieciešamā informācija ir atrodama:

 1. http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_1568_vipveidlapas.doc (Ekonomikas ministrijas mājas lapa: Valsts investīciju projektu pieteikuma veidlapa)
 2. http://www.fm.gov.lv/image/file/veidlapa.doc. (Finanšu ministrijas mājas lapa: Valsts investīciju projektu pieteikuma veidlapa)
 3. http://www.fm.gov.lv/image/file/vadlinijas_VIP_pr_veidl_aizpild.doc (Finanšu ministrijas mājas lapa: Vadlīnijas valsts investīciju projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai)

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes