Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Pasaules Veselības organizācijas vērtējums par Latvijā pastāvošo zāļu kompensācijas sistēmu

08.01.2004
Pasaules Veselības organizācija (PVO) pēc Veselības ministrijas lūguma ir izteikusi savu novērtējumu par Latvijā pastāvošo zāļu kompensācijas sistēmu. Kārtējo reizi šī farmācijas joma tiek novērtēta pozitīvi. Aicinām iepazīties ar PVO sniegto atzinumu.

u.

Pasaules veselības organizācija pozitīvi Latvijā pastāvošo zāļu kompensācijas sistēmu.

Viens no būtiskākajiem uzdevumiem Centrālās un Austrumeiropas valstīs, kā arī Eiropas Savienībā ir nodrošināt veselības aprūpi katram pacientam individuāli un sabiedrībai kopumā esošo finansiālo resursu ietvaros. Līdz ar to katra valsts saskaras
ar pieaugošām pretrunām starp pacientu un ārstu vajadzībām pēc jauniem un dārgākiem medikamentiem, kā arī pastāvošā finansējuma principiem un ierobežojumiem, lai veiksmīgi vadītu uz solidaritātes un vienlīdzības principiem balstītu veselības aprūpi, tādejādi nodrošinot katram pacientam nepieciešamo veselības aprūpi un medikamentus.

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka iepriekšējo gadu šaubas un kritika attiecībā uz Latvijas izvēlēto pieeju veselības aprūpes nodrošināšanā, galvenokārt, ir nākusi no medicīnas personāla un zāļu ražotāju puses. Šī kritika ir ļoti līdzīga tai, kādu nācies saņemt daudzām Rietumeiropas valstīm, kur viena no valdību galvenajām problēmām ir segt pieaugošos izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem un medikamentiem.

Kā jebkurā ES valstī, arī ES kandidātvalstīs kompensējamiem medikamentiem atvēlētie valsts budžeta līdzekļi ir ierobežoti. Ierobežotas arī pastāvošās iespējas, lai mazinātu neatbilstību starp nepieciešamajām un reālajām vajadzībām un pieejamiem budžeta līdzekļiem:
- palielināt valsts finansējumu kompensējamiem medikamentiem;
- novirzīt izdevumus uz špacientu pleciem";
- samazināt kompensējamo medikamentu skaitu;
- palielināt sistēmas efektivitāti, samazinot medikamentu cenas un uzlabojot zāļu racionālu lietošanu.

Šīs iespējas lielā mērā ir politiska izvēle, kura  jāizdara visai valdībai kopumā. Ir būtiski pieminēt, un tas tika skaidri norādīts Baltijas valstu savstarpējā konferencē š.g. martā Rīgā, ka Latvija salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju medikamentu apmaksai izlieto ievērojami mazāk finansu līdzekļu, kas ir nepamatoti maz salīdzinājumā ar veselības aprūpes rādītājiem. Kā loģisks solis šādā situācijā ir medikamentu pieejamības uzlabošana un valsts finansējuma palielināšana kompensējamiem medikamentiem. To var panākt, ja Latvija kā līdz šim turpina efektīvi izmantot finansu resursus kompensējamiem medikamentiem, kas ir viens no jebkuras zāļu kompensācijas sistēmas pamatmērķiem. Mēs vēlētos vērst Jūsu uzmanību uz tālāku zāļu racionālas izrakstīšanas uzlabošanu primārajā veselības aprūpē, un šajā jautājumā esam gatavi ar Jums arī turpmāk sadarboties.

Līdz šim Jūsu valsts ir veiksmīgi strādājusi un daudz sasniegusi šajā sektorā, un mēs labprāt vēlētos veicināt savstarpējo sadarbību.

Pēdējo gadu laikā veikto reformu rezultātā Latvijas zāļu tirgus ir ieguvis ES dalībvalstu, Centrālās un Austrumeiropas valstu zāļu tirgiem raksturīgo struktūru. Pirmkārt, ir izveidota un funkcionāli pilnveidota Valsts zāļu aģentūra, kas atbild par zāļu reģistrāciju un ES likumdošanas piemērošanu attiecībā uz zāļu novērtēšanu pēc to kvalitātes, darbības un drošības kritērijiem. Otrkārt, ir izveidota zāļu kompensācijas sistēma un ieviesti kompensējamo medikamentu cenu veidošanas principi, kas atrodas Zāļu Cenu aģentūras kompetencē. Jāpiemin, ka abas šīs valsts institūcijas ir savstarpēji cieši saistītas un atrodas LR Veselības ministrijas Farmācijas departamenta tiešā pārraudzībā.

Pasaules Veselības organizācijas vārdā vēlos izteikt savu pateicību  Latvijas Republikas Veselības ministrijas Farmācijas departamentam, Zāļu cenu aģentūrai un Valsts zāļu aģentūrai, veicot nacionālās zāļu politikas veidošanu un ieviešanu, kā arī par iespēju turpināt pilnveidot un veicināt sadarbību ar minētajām institūcijām.

Mēs apliecinām, ka Jūsu izvēlētā pieeja farmācijas sektora pilnveidošanā, kuru atbalsta Pasaules Veselības organizācijas, Lielbritānijas un Austrālijas eksperti, pilnībā atbilst Pasaules Veselības organizācijas nostādnēm un principiem zāļu tirgus regulēšanā un attīstībā. Bez tam tā atbilst arī vairāku ES dalībvalstu izvēlētajai stratēģijai. Latvija kopā ar pārējām Baltijas valstīm ir izvirzījusies priekšplānā un sevi pierādījusi, ieviešot veselības ekonomikas un farmakoekonomikas principus Zāļu iegādes kompensācijas sistēmas pilnveidošanā un zāļu racionālas izrakstīšanas jomā. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka PVO jau vairākkārtīgi ir pieaicinājusi Jūsu valsts ekspertus līdzīgu jautājumu risināšanai Centrālās un Austrumeiropas valstīs.

Pilnīgākai informācijai pievienojam Dānijas Racionālas farmakoterapijas institūta  vadītāja Dr. Jensa Pītera Kampmaņa (Jens Peter Kampmann) 2000.gada decembra vizītes laikā Latvijā gūto atzinumu par ZIKS (Zāļu iegādes kompensācijas sistēma) Esam pilnīgi pilnīgi pārliecināti, ka šis slēdziens atbilst arī pašreizējiem apstākļiem. Atzinums tika noslēgts ar šādiem vārdiem: šPastāvošā zāļu kompensācijas sistēma ir fundamentāli saprotama un atbilst valsts modelim ar ierobežotiem finansu resursiem zāļu kompensācijas sistēmai. Šāda sistēma spēj nodrošināt ar medikamentiem pacientus, kuriem tie ir visvairāk nepieciešami, kas atbilst modernas zāļu kompensācijas politikas principiem. Jaunu un izmaksu ziņā dārgāku terapijas veidu ienākšana tirgū līdzīgi, kā tas ir vairumā pasaules valstu, var radīt būtiskas problēmas un nepieciešamību pieņemt pārdomātus lēmumus. Jāņem vērā ierobežotie finansu resursi un nepieciešamība nodrošināt ārstēšanu arī citās diagnožu grupās. Izteiktie priekšlikumi šajā atzinumā var vēl vairāk pilnveidot ZIKS Latvijā, kura balstās uz rūpīgi pārdomātiem un reālajā praksē ieviestiem principiem."

Pēdējo gadu laikā esam pastāvīgi sadarbojušies ar Jūsu ekspertiem minēto rekomendāciju ieviešanā praksē un ar prieku vēlamies šo sadarbību turpināt.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes