Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/mates_un_berna_veselibas_gads_2012/

Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna ietvaros paveiktais un plānotais

27.03.2013

Informācija par Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna 2012.-2014.gadam ietvaros 2012.gadā paveiktajiem un 2013.gadā plānotajiem pasākumiem:

Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna ietvaros 2013.gadā plānotie pasākumi:

1. Lai izglītotu jaunās māmiņas un vecākus par zīdīšanas jautājumiem, Veselības ministrija plāno atkārtoti izdot informatīvo materiālu „Zīdīšanas ABC”.

2. Organizēt informatīvus pasākumus grūtniecēm un jaunajiem vecākiem par zīdīšanu un bērnu drošību un jauniešiem par veselīgu dzīvesveidu, seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem.

3. Sadarbojoties ar nevalstiskām organizācijām un pašvaldībām, pilnveidot jauniešu zināšanas par veselīga dzīvesveida, seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem jauniešu neformālās izglītības programmu ietvaros.

4. Lai izglītotu jaunos vecākus par vardarbības ģimenē novēršanu un atbalsta iespējām, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par vardarbības ģimenē novēršanas iespējām, izdot informatīvu materiālu jaunajiem vecākiem par bērna veselību.

2013.gadā paredzēts turpināt Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2012.-2015.gadam noteikto pasākumu izpildi, tai skaitā:

 • Reģionālo perinatālo centru stiprināšana un darbs pie konsultatīvās sistēmas veidošanas prenetālo iedzimto patoloģiju precizēšanai, iesaistot reģionālos perinatālos centrus.
 • Mātes mirstības konfidenciālās analīzes sistēmas ieviešana  un perinatālās mirstības audita sistēmas izveide;
 • Grūtnieču aprūpes vadlīniju aktualizācija un izstrāde;
 • Organizēt informatīvus pasākumus grūtniecēm un jaunajiem vecākiem par zīdīšanu un bērnu drošību. 

2012.gadā veiktie pasākumi:

2012.gadā  - Mātes un bērna veselības gada -  ietvaros  ir veikti vairāki nozīmīgi pasākumi mātes un bērna veselības aprūpes uzlabošanas jomā:

1) Lai uzlabotu un paplašinātu veselības aprūpes pakalpojumus un to pieejamību grūtniecēm un dzemdētājām ir veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.611 „Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība”, ieviešot papildu izmeklējumus  grūtniecēm un precizējot riska grupas grūtnieču izmeklēšanas kārtību, tai skaitā iekļaujot papildu ultrasonogrāfijas u.c. diagnostiskos izmeklējumus, tādējādi uzlabojot iedzimto anomāliju diagnostiku. Tiek īstenots princips „nauda seko grūtniecei”, valsts finansētajā grūtnieču aprūpē iesaistot privāti praktizējošus ginekologus un citus speciālistus;

2) Tiek nodrošināta recepšu zāļu iegādes izdevumu kompensācija (ja nav noteikta diagnoze ar citu kompensācijas apmēru) -  bērniem līdz 2 gadu vecumam (neieskaitot) – 50% apmērā; grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām – 25% apmērā, kā arī visām grūtniecēm tiek  nodrošināta brīvprātīga vakcinācija pret gripu (ar 50% kompensāciju);

3) Neauglības diagnostisko izmeklējumu, zāļu kompensācija neauglības ārstēšanai un medicīniskās apaugļošanas procedūru/manipulāciju apmaksa sievietēm līdz 37 gadu vecumam no valsts budžeta līdzekļiem ministru kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā;

5) Izveidota Mātes mirstības konfidenciālās analīzes ekspertu komiteja, kuras darbības mērķis ir izanalizēt katru mātes mirstības gadījumu un sniegt rekomendācijas veselības aprūpes speciālistiem un veselības politikas veidotājiem, tādējādi novēršot konstatēto kļūdu un neatbilstību atkārtošanos un samazinot mātes mirstību;

2012.gadā ar Veselības ministrijas finansiālu atbalstu tika īstenoti vairāki veselības veicināšanas pasākumi un aktivitātes dažādām iedzīvotāju vecuma grupām:

 • Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs "Saspraude" īstenoja interaktīvus izglītojošus pasākumus jauniešiem par atkarību vielu (tabaka, nikotīns, alkohols, narkotikas) negatīvo ietekmi uz veselību, ar mērķi sniegt zināšanas un veidot jauniešos attieksmi pret atkarību izraisošajām vielām, kā arī izpratni par to lietošanas sekām. Kopā notika 35 pasākumi dažādos Latvijas reģionos, kuros piedalījās 750 jaunieši no pamatskolām un profesionālām izglītības iestādēm.
 • Sabiedriskā organizācija „Dzīvo veselīgi” īstenoja interaktīvus izglītojošus pasākumus sākumskolas bērniem (1. - 4.klases skolēniem) un pusaudžiem (6. - 8.klases skolēniem) par veselīgu dzīvesveidu, veselīga uzturu, ietverot informāciju arī par fizisko aktivitāšu nozīmīgumu. Kopā notikuši 35 pasākumi dažādos Latvijas reģionos, kuros kopā piedalījušies 700 sākumskolas bērni (1. - 4.klases skolēni) un pusaudži (6. - 8.klases skolēni).
 • Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienība „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” īstenoja interaktīvus izglītojošus pasākumus jauniešiem (vidusskolu 10.-12.klašu izglītojamiem un profesionālo izglītības iestāžu 1.-2.kursa izglītojamiem) par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, iekļaujot tēmas par izpratnes veidošanu par seksualitāti kā cilvēka dabisku un būtisku personības sastāvdaļu, par atbildīgām un drošām seksuālajām attiecībām (t.sk. par Latvijā pieejamajām kontracepcijas metodēm un iespējamajiem riskiem seksuālo attiecību laikā inficēties seksuāli transmisīvajām infekcijām). Kopā notikuši 128 pasākumi dažādos Latvijas reģionos, kuros piedalījās 2663 jaunieši profesionālās un vispārizglītojošās skolās. Sadarbībā ar jauniešiem, ginekologu un psihologu tika izstrādāts informatīvs blociņš „Jaunieša piezīmes par seksualitāti un kontracepciju”, kas tika dalīts jauniešiem šajos pasākumos.
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” īstenoja izglītojošus pasākumus par zīdīšanas veicināšanu, lekciju veidā grūtniecēm un jaunajām māmiņām, stāstot par aktuālajiem problēmjautājumiem un praktiskiem risinājumiem grūtniecēm un jaunajām māmiņām saistībā ar zīdīšanu. Kopā notika 30 nodarbības grūtniecēm un jaunajām māmiņām dažādos Latvijas reģionos,  kuros piedalījās 364 grūtnieces un jaunās māmiņas.

2012.gadā par Veselības ministrijas budžeta līdzekļiem tika izdoti dažādi informatīvie materiāli un īstenota informatīva kampaņa:

 • Lai izglītotu jauniešus par smēķēšanas kaitīgumu un sekām veselībai, Veselības ministrija, balstoties uz Pasaules Veselības organizācijas izstrādāto paraugu, ir izveidojusi plakātu „Smēķētāja ķermenis”, kas sadarbībā ar pašvaldībām tika izvietots gan pamatskolās, gan vidusskolās, gan arī profesionālās izglītības iestādēs, tāpat izdalīts arī ģimenes ārstu praksēs.
 • Lai izglītotu bērnus un jauniešus par veselīga uztura pamatprincipiem, Veselības ministrija ir izveidojusi bukletu „Izvēlies veselīgo”, kas tika izplatīts reģionu izglītības iestādēs.
 • Sadarbībā ar SIA „Creative Focus” tika izstrādātas un izdotas izglītojošas spēles (lapiņspēles) – par veselīgu uzturu (2000 eks.) un fiziskajām aktivitātēm (2000 eks.). Lapiņspēles tika izplatītas uzņēmumu stendos sabiedriski pieejamās vietās (piemēram, Rīgas Autoostā, Rīgas Dzelzceļa stacijā, Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Universitātē, Ventspils augstskolā, Banku augstskolā, Kultūras koledžā, Rīgas pilsētas poliklīnikās, Forum Cinemas u.c.
 • Lai izglītotu jaunās māmiņas un grūtnieces par zīdīšanas  nozīmi bērna veselībai un par smēķēšanas nodarīto kaitējumu gaidāmā bērniņā veselībai, Veselības ministrija izveidoja plakātu par zīdīšanas veicināšanu „Krūts barošana – Tava bērna un Tavai veselībai” un plakātu par smēķēšanas kaitīgumu grūtniecības periodā. Plakāti tika izvietoti slimnīcu dzemdību nodaļās, veselības aprūpes centros, ģimenes ārstu, ginekologu un pediatru praksēs, kā arī izplatīti caur dažādām nevalstiskām organizācijām.
 • Lai izglītotu jaunās māmiņas un vecākus par zīdīšanas un bērnu drošības jautājumiem, Veselības ministrija izveidoja brošūru „Zīdīšanas ABC” un brošūru „Kā nosargāt sava bērna dzīvību”, kas caur ģimenes ārstu praksēm, ginekologu un dzemdību speciālistu praksēm, slimnīcām un to dzemdību nodaļām tika izplatīti jaunajām māmiņām un jaunajām ģimenēm.
 • Veselības ministrija sadarbībā ar organizāciju „Māmiņu klubs” uzsāka sabiedrības informēšanas kampaņu bērnu traumatisma samazināšanai un zīdaiņu pēkšņās nāves sindroma (turpmāk – ZPNS) novēršanai, kuras mērķis ir informēt jaunos vecākus un visu sabiedrību par bērnu vecumā no 0 – 4 gadiem traumatisma un ZPNS cēloņiem un riskiem, kā arī to novēršanas iespējām. Kampaņas ietvaros tika izstrādāta gan e-grāmata latviešu un krievu valodā,  gan audio, gan video materiāli, kas tika pārraidīti radio un televīzijā, un ievietoti Veselības ministrijas mājaslapā.