Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/fondi_un_investicijas/informacija_par_ieprieksejo_periodu_arvalstu_finansu_palidzi/

Informācija par iepriekšējo periodu Ārvalstu finanšu palīdzību

08.12.2016

Eiropas Komisijas Veselības programma 

Eiropas Komisijas Veselības programma tika uzsākta 2008.gada 1.janvārī. Veselības programma ir finansēšanas instruments ES Veselības Stratēģijai „Kopā veselībai: Stratēģiskā pieeja ES 2008.-2013.” (Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013).

Programmai ir šādi mērķi: uzlabot iedzīvotāju veselības aizsardzību; veselības veicināšana un veselības aprūpes nevienlīdzību mazināšana; izplatīt informāciju par veselības veicināšanu, kā arī attīstīt un pilnveidot zināšanas.

Plānošanas periods 2012.-2020. (Health and Growth for Citizens Programme) - skatīt šeit.

Otrais finansēšanas periods 2008. - 2013. - skatīt šeit.

Pirmais finansēšanas periods 2003. - 2007. - skatīt šeit

01.09.2014. Faktu lapas par trešo ES programmu veselības aizsardzības jomā (2014.-2020.gadam):

 • Finansējums saskaņā ar trešo programmu veselības jomā 2014.-2020.gadam - *pdf
 • Darbības, ko līdzfinansē ar dalībvalstu iestādēm (Kopīgas Darbības)  - *pdf.
 • Darbības Dotācijas - *pdf.
 • Projektu Dotācijas - *pdf.

13.01.2013Informācija par Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības programmu.

27.12.2012. Par Veselības un Patērētāju izpildaģentūras (EAHC) izsludināto konkursu:

Veselības un Patērētāju izpildaģentūra (EAHC) savā mājas lapā ir izsludinājusi konkursu sīkāka informācija par katru aktivitāti:

Visu konkursu beigu termiņš ir 22.03.2013. Ir pieejama informācija latviešu valodā par atlases, atbilstības un piešķiršanas kritērijiem katrai aktivitātei - *pdf.

Vispārīgā informācija
Veselības programma (par Veselības programmas izveidošanu skatīt šeit) tika uzsākta 2008.gada 1.janvārī. Veselības programma ir finansēšanas instruments ES Veselības Stratēģijai „Kopā veselībai: Stratēģiskā pieeja ES 2008.-2013.” (Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013). Programmai ir tādi paši mērķi, ka Pirmajai Programmai:
 • uzlabot iedzīvotāju veselības aizsardzību;
 • veselības veicināšana un veselības aprūpes nevienlīdzību mazināšana;
 • izplatīt informāciju par veselības veicināšanu, kā arī attīstīt un pilnveidot zināšanas.

Kopējais Programmai paredzēts finansējums ir 321,5 milj. EUR. Sakarā ar ES paplašināšanos, uzsvars tiek likts uz veselības aprūpes nevienlīdzību mazināšanu un zināšanu apmaiņu ar tām dalībvalstīm, kas pievienojās ES 2004. un 2007.gados. Projekti ietver un iesaista dalībniekus no dažādām dalībvalstīm, ka arī citām valstīm, kas arī piedalās Programmā (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina, Horvātija). Tiek paredzēts, ka Programmas ietvaros realizēto pasākumu rezultāti var būt noderīgi visām Eiropas valstīm. Veselības Programmas Darba programma 2012.gadam *pdf.

Ieguvēji un ieguvumi
Tieši – visi veselības aprūpē iesaistītās valsts un Eiropas sabiedriskās iestādes, kā arī privātstruktūras, nevalstiskās organizācijas (turpmāk tekstā NVO) un interešu grupas, kuru mērķis ir tāda veselības aizsardzības politika un sistēmas, kas var labāk pielāgoties demogrāfiskajām un sociālajām izmaiņām.
 
Netieši - visi ES iedzīvotāji, pateicoties pieejamākai veselības aprūpei, kā arī veselības veicināšanas un profilakses pasākumiem.
 
Veselības aizsardzības programmā var piedalīties organizācijas no ES dalībvalstīm, EEZ valstīm (Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas), ES kaimiņvalstīm un Rietumbalkānu valstīm atbilstoši īpašiem nolīgumiem ar ES.
 
Iesaistīties Programmā tiek motivētas arī organizācijas no tām valstīm, kas programmā nepiedalās, ja tas var palīdzēt sasniegt programmas mērķus. Programmas dalībvalstis var uzaicināt iepriekš minētas organizācijas, ja viņu ieguldījums uzskatāms par noderīgu.

Dalības noteikumi ir atkarīgi no tā, kā iniciatīva tiek finansēta. Sīkāk par to var uzzināt ikgadējā Darba programmā - *pdf. - un uzaicinājumos iesniegt projekta pieteikumus (Calls for proposals) - *pdf., kurus publicē katru gadu.
 
Projekta īstenošana
EK īsteno Programmu, katru gadu pieņemot Darba programmu - *pdf., kurā izklāsta Finanšu regulā paredzētos elementus un sekojošus aspektus:
 • prioritātes un īstenojamos pasākumus, tostarp finanšu resursu piešķiršanu;
 • atbalsta saņēmēju atbilstības kritērijus;
 • ES finansiālā ieguldījuma procentuālā apjoma noteikšanas kritērijus, tostarp kritērijus, pēc kuriem izvērtē, vai jāpiemēro īpaša lietderīguma aspekts, kā arī piemērojamā līdzfinansējuma likme;
 • būtiskus atlases un piešķiršanas kritērijus, kas jāizmanto, lai izvēlētos tos priekšlikumus, kuriem piešķirt finansiālo ieguldījumu;
 • laika grafiku attiecībā uz plānotajiem uzaicinājumiem iesniegt projekta pieteikumus (Calls for proposals)  un Iepirkumu uzaicinājumiem (Calls for Tender).

Saskaņā ar programmu īstenotu pasākumu finansējuma piešķiršanas kritērijus katru gadu definē darba plānā, kuram seko uzaicinājums iesniegt projekta Darbības izmaksu finansējuma (Operating grants), konferenču un Vienoto rīcību (Joint Actions) priekšlikumus. Ieinteresētās personas finansējuma saņemšanai var iesniegt pieteikumus.

Komisija, atbilstoši ekspertu novērtējumam, atlasa projektus, kuriem piešķirams finansējums. Lēmums par finansējuma piešķiršanu publicē Komisijas tīmekļa vietnē.

Programmas īstenošanā Komisijai palīdz Veselības un Patērētāju ģenerāldirektorāts (Executive Agency for Health and Consumers)* .

*  Veselības un Patērētāju ģenerāldirektorāta (Executive Agency for Health and Consumers) mājaslapa - skatīt šeit
 
Valstu koordinācijas punkti (Focal Points)
Dalībvalstis izraugās valstu koordinācijas punktus, kas palīdz Komisijai popularizēt Programmu, izplatīt Programmas rezultātus un informēt par attiecīgajās valstīs panākto Programmas ietekmi. Latvijā nacionālā fokālā punkta funkcijas nodrošina:
 • Inese Andersone, Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Finanšu analīzes un investīciju koordinācijas nodaļas vadītāja, kontaktu informācija: tālrunis: +371 67876187, e-pasts:Inese.Andersone@vm.gov.lv, adrese - Brīvības iela 72, LV-1011, Rīga.
 • Citu dalībvalstu Fokālie punkti - skatīt šeit
Kā darbojas Veselības Programma?
Prioritārās jomas un kritēriji, pēc kuriem finansējami pasākumi saskaņā ar Veselības Programmu, katru gadu tiek izklāstīti Darba programmā - *pdf.
 
Pamatojoties uz to, tiek publicēts Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus (Call for proposals) - skatīt šeit, kurā sīki aprakstīti dažādās pieejamās finansēšanas shēmas un procedūras, kas jāievēro. Gada laikā tiek publicēti arī Iepirkumu uzaicinājumi (Call for tenders) - skatīt šeit.
 
Lai saņemtu finansējumu ieinteresētās organizācijas ir aicinātas iesniegt savu darba programmu. Pēc tam pieteikumi tiek izvērtēti un nauda tiek piešķirta konkursa kārtībā.

Priekšlikumus izvērtē Komisija un Veselības un patērētāju izpildaģentūra, kurai palīdz ārējie eksperti. Ārējie eksperti tiek izraudzīti, izvērtējot personas, kas ir izteikušas interesi kļūt par ekspertiem - skatīt šeit.
 
Lai paziņotu par piedāvājumiem, kas izraudzīti līdzfinansēšanai, katru gadu pieņem piešķiršanas lēmumu. Pretendentus, kuru piedāvājumi ieguvuši augstu novērtējumu, aicina apspriest subsīdiju līgumu, kurā precizē finansiālo ieguldījumu plānotajā aktivitātē. Papildus informācija kā pieteikties, un pieteikuma veidlapas ir pieejamas šeit.
 
Kādas ir finansēšanas shēmas?
Veselības aizsardzības programma atbalsta pasākumus, kas uzlabo un aizsargā cilvēku veselību. Ir pieejamas dažādas finansēšanas shēmas atkarībā no projekta veida.
 
Katra pasākuma finansēšanas veids katru gadu tiek izklāstīts Darba plānā - *pdf., kura mērķis ir sasniegt Programmas mērķus pēc iespējas efektīvāk, cieši sadarbojoties ar Programmā ieinteresētajiem dalībniekiem. Programmas galvenais priekšnosacījums ir citu finanšu resursu pieejamība līdzfinansēšanai. Komisija piešķir finansējumu noteiktai aktivitātei, līdzfinansējot tikai noteiktu, procentuāli izteiktu daļu, no kopējām projekta izmaksām.
 
Maksimālā atlīdzība, ko var iegūt no Komisijas, ka ieguldījumu konkrētā aktivitātē, ir atkarīga no finansēšanas shēmas, bet parasti sastāda 50-60%. Ja aktivitāte ir atzīta par „īpaši lietderīgu” finansējums no Komisijas var būt arī lielāks, līdz pat 80%, tomēr līdzfinansējums joprojām ir nepieciešams. Ikgadējā darba plānā tiek izklāstīti apstākļi atbilstoši kuriem projektam var tikt piemērota  „īpaši lietderīga” apzīmējums.
 
Finansēšanas mehānismi:
 • projektu un konferenču līdzfinansējums, Programmas mērķu sasniegšanai;
 • iepirkumi (Tendering actions), Programmas mērķu sasniegšanai;
 • kopienas/savienības  vairāku dalībvalstu kopīgās rīcības (Joint actions);
 • evalstisko organizāciju un speciālo sadarbību veselības jomā darbības izmaksu līdzfinansēšana (Operating costs).

Ja vien konkursa noteikumos nav norādīts citādi, pamatprincips ir kopīgs finansējums. Komisijas piešķīrumi sedz noteiktu procentuālo daļu no projektu kopējām izmaksām. ES finansējums veselības jomā -  skatīt šeit. 

Projektu pieteikumu uzaicinājums (Call for Projects)
Jebkura organizācija (sabiedriskā, nevalstiska vai privātā), kas ir reģistrēta vienā no dalībvalstīm var piedalīties Programmā.
 
Lai to izdarītu tad, kad ir izsludināts Pieteikumu uzaicinājums (Call for proposals), ieinteresētām organizācijām jāiesniedz projektu piedāvājumus un pieteikumu finansējumam, kam būtu jāsaskan ar ikgadējo Programmas Darba plānu.
 
Visiem projektiem būtu jānodrošina Eiropas mēroga pievienoto vērtību. Pievienotā vērtība attiecas uz problēmas un projekta Eiropas mērogu/lielumu. Tiek paredzēts, ka projekti, kas tiek finansēti no ES veselības programmas veicinās problēmu risināšanu Eiropas līmenī, kā arī paredzamā ietekme no projekta realizācijas Eiropas līmenī būs lielāka, nekā ietekme uz nacionālām aktivitātēm. Projektu pieteikumu Pievienotā vērtība tiks novērtēta pēc projektu saistības ar esošām ES politikām sabiedrības veselības jomā, kā arī pārbaudot, vai paredzamās aktivitātes nedublēs darbības, kas varētu būt veiktas dalībvalsts līmenī. Papildus skatīt šeit.
 
Lai saņemtu finansējumu pretendenta Projektam jābūt inovatīvam pēc būtības un projektu ilgumam nevajadzētu pārsniegt trīs gadu garumu.
 
Tā kā projektiem būtu jābūt starp-valstu darbības rezultātam, lielākā iespēja saņemt finansējumu varētu būt tiem projektiem, kuros tiek iesaistītas dažādas organizācijas no pēc iespējas lielākā skaita dalībvalstīm.
 
Projektus iesniedz Veselības un patērētāju ģenerāldirektorātam Darbības Paketēs (Work packages). Projektam ir Vadošais Partneris (Main partner), kas uzņemas projekta vadību, atskaišu sagatavošanu, citu partneru darbību vadīšanu un Citas organizācijas (Associated partners).
 
Projekta finansējumu aprēķina, pamatojoties uz attaisnotām izmaksām, kuras radīsies īstenojot projektu. Maksimālā ES līdzfinansējuma likme ir 60%. Tomēr to var palielināt līdz 80%, ja priekšlikums atbilst īpaša lietderīguma kritērijiem.
 
Finansēšanai izskatīs tikai tos priekšlikumus, kuri tieši atbilst darba plānā noteiktajam saturam un aprakstam un kuros projekta dotācijas ir paredzētas kā finansēšanas mehānisms. Finansēšanai neizskatīs priekšlikumus, kuri risina plašāku tematu loku, bet neatbilst attiecīgās rīcības konkrētajam aprakstam.
 
Darbības izmaksu finansējums (Operating Grants)
Veselības programmas ietvaros Komisija var līdzfinansēt būtisku darbības izmaksu daļu tam organizācijām, kas sekmē veselības pasākumus saskaņā ar Programmu. Komisija šādas organizācijas atbalsta finansiāli, lai tas pastāvētu un attīstītos, tādējādi stiprinot un veicinot veselības politikas attīstību Eiropas līmenī, un lai pasargātu un veicinātu Eiropas pilsoņu veselības intereses. Finanšu palīdzība Darbības izmaksu līdzfinansēšanai var tikt piešķirta organizācijam, kas ir:
 • nevalstiskas;
 • bezpeļņas;
 • kurām, piedaloties Programmā, nerādīsies interešu konflikts;
 • kurām viens vai vairāki no pastāvēšanas mērķiem saskan ar Programmas uzdevumiem.
Organizācijām, kas pretendē uz darbības izmaksu līdzfinansēšanu, jābūt dalībniekiem (šo organizāciju dalībniekiem) vismaz pusē no ES dalībvalstīm ar sabalansētu izvietojumu pa Eiropu. Finanšu palīdzība var tikt piešķirta jaunām organizācijām, bet tām jābūt vismaz ar gadu ilgu darbības vēsturi.
 
Katru gadu Darba plānā - *pdf. - tiek norādītas tās galvenās jomas, kurās darbības izmaksu līdzfinansēšana būs piedāvāta. Pieteikumu uzsaukumā (Call for proposals) ieinteresētās organizācijas tiks aicinātas iesniegt savas darbības programmas un apliecinājumu savai finansiālai un darbības kapacitātei. Pieteikumi tiek izvērtēti un līdzfinansējums tiek piešķirts konkursa kārtībā.
 
Maksimālā ES līdzfinansējuma likme ir 60%. Tomēr to var palielināt līdz 80%, ja priekšlikums atbilst īpaša lietderīguma kritērijiem. (Piemēram 2012.gada darba programmā īpaši svarīgi jautājumi ir aktīva un veselīga novecošana, tostarp veselības veicināšana un slimību profilakse; nevienlīdzības novēršana veselības jomā, tostarp labākas piekļuves nodrošināšana veselības aprūpei visiem iedzīvotājiem, un jautājumi, kuri saistīti ar veselības aprūpes darbaspēku).
 
Iepirkumu uzaicinājums (Calls for Tender)
Iepirkums ietver tādus pasākumus kā:
 • rīcību un politikas novērtēšana un uzraudzība;
 • pētījumi;
 • konsultāciju, datu un informācijas sniegšana veselības jomā;
 • zinātniskā un tehniskā palīdzība;
 • saziņas un informētības uzlabošanas pasākumi, kā arī informācijas tehnoloģijas politikas atbalstam.

Dotācijas vienotām rīcībām (Joint actions)
Vienotās rīcības dod iespēju dalībvalstu/citu valstu, kuras piedalās veselības programmā, kompetentajām iestādēm un EK turpināt darbu pie kopīgi izvirzītiem jautājumiem. Vienotā rīcībā var piedalīties publiskās struktūras vai nevalstiskās struktūras, kas atrodas tajā dalībvalstī/cita valstī, kura piedalās programmā un vienotajā rīcībā.

Dotācijas vienotām rīcībām aprēķina, pamatojoties uz attaisnotām izmaksām, kuras ir radušās īstenojot projektu. Maksimālā ES līdzfinansējuma likme ir 50%. Tomēr to var palielināt līdz 70 % īpaša lietderīguma gadījumos. (Piemēram 2012.gada darbības programmā tika paredzēts īpaša lietderīguma līdzfinansējums 70% apmērā vietotai rīcībai „Sadarbības veicināšana starp valstu iestādēm ES orgānu ziedojumu jomā”, lai veicinātu ES tiesību aktu efektīvu īstenošanu šajā jomā).

Konferences dotācijas
Konferences dotācijas var piešķirt tādu konferenču organizēšanai, kuras atbilst Veselības programmas - *pdf.- trīs mērķiem. Konferencēm jābūt ar plašu Eiropas dimensiju. Tās jāorganizē valsts vai bezpeļņas struktūrai, kura reģistrēta dalībvalstī, kas piedalās veselības programmā, un kurai ir atbilstoša pieredze ES līmeņa sadarbībā. Konferences var saņemt līdz 100 000 EUR (bet ne vairāk par 50% no kopējā budžeta).
 
Pietekumu iesniedzēju ceļvedis
Lai iesniegtu pieteikumu dalībniekiem ir jāiepazistās ar Pieteikumu iesniedzēju ceļvedi (Guide for applicants), kas katru gadu tiek publicēts kopā ar Darba plānu - *pdf. - un Pieteikumu uzaicinājumu (Call for Proposals). Visiem līdzfinansējuma pieteikumiem ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem:
 • papildus Komisijas līdzfinansējumam ir jāsaņem līdzfinansējums no cita avota;
 • pasākums nav peļņu nesošs;
 • visi projekta izdevumi rodas pēc vienošanas parakstīšanas, nefinansē vēsturiskus izdevumus;
 • gada laikā ir iespējama tikai viena dotācija (Only one grant can be given for an action by a partner each year).

Kā izvērtē projektus?
Katrai Finansēšanas shēmai ir savi noteikumi, atbilstības kritēriji, kā arī atlases un līdzfinansējuma piešķiršanas kritēriji. Par tiem sīkāk var izlasīt konkrēta gada Darba programmas pielikumos.

Dalība iepriekšējo periodu programmās: (PHARE; 7.ietvara programma; Daphne):