Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/fondi_un_investicijas/esf_projekts_arstniecibas_un_arstniecibas_atbalsta_personala/

ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

17.07.2018

Veselības ministrija 2017.gada oktobrī uzsāk īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “ Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts). Projekta mērķis ir nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla –ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personāla, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālā darba speciālistu kvalifikācijas uzlabošanu prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā.

Projekta ietvaros plānots īstenot apmācības atbilstoši izstrādātajam Cilvēkresursu apmācību plānam, kurā tiks noteiktas apmācību tēmas mērķauditorija, apmācību norises vietas, dalībnieku skaits. Cilvēkresursu apmācību plānu saskaņo Cilvēkresursu apmācību konsultatīvā darba grupa. Projekta ietvaros plānotas speciālistu apmācības vispārējo un profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei, pārkvalifikācijas un papildspecialitātes iegūšanai, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumi gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. 

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.decembrim

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums: 22 765 950 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums -19 351 057 eiro un valsts budžeta finansējums - 3 414 893 eiro.

Projekts līdzfinansēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.

2018.gada 6.martā ir noslēdzies iepirkums VM 2017/31/ESF “Ekspertu konsultācijas”. 2018.gada 28.februārī ir noslēgts līgums ar Pediatru Asociāciju par ekspertu konsultācijām, kas saistīts ar bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, jomā saskaņā ar nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.

2018.gada 9.martā ir noslēdzies iepirkums VM 2017/32/ESF "Neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitātes iegūšana". 2018.gada 20.martā ir noslēgts līgums ar Piegādātāju apvienību - Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža un Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža  par apmācībām neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitātes iegūšanai.

2018.gada 2.ceturksnī projektā ir īstenotas šādas darbības:

2018.gada 27.jūnijā ir noslēgts līgums “Par aktuālajām ārstnieciskām un diagnostiskām metodēm ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu praksē”.

2018.gada 29.jūnijā ir noslēgti divi līgumi ar Pediatru Asociāciju par ekspertu (sirds un asinsvadu jomā un garīgās veselības jomā) konsultācijām saskaņā ar nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.

Ir izsludināti seši iepirkumi par programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu prioritārajās veselības jomā, saņemti piedāvājumi un notiek piedāvājumu vērtēšana 80 programmās. Paralēli notiek līgumu slēgšanas process par apmācību īstenošanu.

 

Kontaktinformācija:
ESF projekta "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" vadītāja Elīna Vilcāne
e-pasts: elina.vilcane@vm.gov.lv
tālrunis: 60008327