Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/fondi_un_investicijas/arvalstu_finansu_palidzibas_fondu_un_investiciju_jaunumi/

Fondi un investīcijas

12.06.2018

Eiropas Savienības fondi un programmas, ārvalstu finanšu palīdzība, kuru apguvē darbojas Veselības ministrija:ES struktūrfondi, programmas:

 

Informāciju par Veselības ministrijas administrētajām Eiropas Savienības stuktūrfondu aktivitātēm skatīt www.esfondi.vm.gov.lv


ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”

Veselības ministrija 2017.gada decembrī uzsāk īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 9.2.5.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts). Projekta mērķis ir uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā pieejamību ārpus Rīgas.

Projekta ietvaros plānots īstenot cilvēkresursu piesaisti atbilstoši izstrādātajam Cilvēkresursu piesaistes plānam un kārtībai, kādā tiek piesaistīti cilvēkresursi reģioniem. Cilvēkresursu piesaistes plānu un kārtību saskaņo Cilvēkresursu piesaistes konsultatīvā darba grupa. Piesaistāmo cilvēkresursu mērķa grupa ir ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas. 

Galvenās atbalstāmās darbības projektā: vienreizēja pārcelšanās kompensācija par darbu reģionos ārpus Rīgas (arī par katru ģimenes locekli), terminēta ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensācija par darbu reģionos ārpus Rīgas, kā arī atbalsta pasākumi vecuma pensiju sasniegušam ģimenes ārstam, kurš vēlas nodot ģimenes ārsta praksi ārpus Rīgas un ģimenes ārstam, kurš pārņem šo ģimenes ārsta praksi, paredzot noteikta apjoma kompensācijas abiem ārstiem.

Par ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” vairāk lasīt šeit.

ESF projekts "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi":

Latvijā 2016.gada novembrī uzsākta Eiropas Savienības fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (turpmāk - Projekts) īstenošana.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus četrās prioritārajās veselības jomās (sirds un asinsvadu, onkoloģija, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgā veselība).

Par ESF projektu "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" vairāk lasīt šeit.


ESF projekts "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana":

 Veselības ministrija 2017.gada oktobrī uzsāk īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “ Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts). Projekta mērķis ir nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla –ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personāla, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālā darba speciālistu kvalifikācijas uzlabošanu prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā.

Par ESF projektu "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" vairāk lasīt šeit.


ESF projekts "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros":

Latvijā 2014.gada novembrī uzsākta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros” īstenošana.

Projekta mērķis ir līdz 2016.gada 31.decembrim izstrādāt sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīnijas un līdz 2018.gada 31.decembrim izstrādāt un ieviest vienotu nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai. 

Par ESF projektu "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" vairāk lasīt šeit.

Lai uzlabotu pacientu drošību, pacientu uzticību veselības aprūpes sistēmai, kā arī izveidotu vienotu izpratni par veselības aprūpes sistēmas un ārstniecības procesu kvalitāti Veselības ministrija ir izstrādājusi Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepciju „Kvalitātes vadība jeb vadības kvalitāte” un tās ietvaros veicamo pasākumu plānu (apstiprināts ar Veselības ministrijas 2017.gada 20.janvāra rīkojumu Nr.22 "Par Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepciju").


 Ārvalstu finanšu palīdzība veselības aprūpē:

Informācija par ārvalstu finanšu palīdzības fondu un investīciju jaunumiem, ārvalstu finanšu palīdzība internetā, EK Veselības programma (2014.-2020.gadam), informācija par iepriekšējo periodu ārvalstu finanšu palīdzību, u.c.) - skatīt šeit