Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondi un investīcijas
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondi un investīcijas

Ārvalstu finanšu palīdzība

12.02.2018

Ārvalstu finanšu palīdzības fondu un investīciju jaunumi:

18.01.2018. Veselības ministrija informē, ka Eiropas Komisija (turpmāk – EK) 2017.gada 13.decembrī ir apstiprinājusi  EK trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā 2014.-2020.gadam (turpmāk – EK Veselības programma) 2018.gada darba plānu, kas pieejams tīmekļa vietnē //ec.europa.eu/

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (turpmāk – CHAFEA) nodrošina EK Veselības programmas ieviešanu un izsludina konkursus, informāciju par aktualitātēm skatīt tīmekļa vietnē - //ec.europa.eu/

2018.gada plānotais budžets ir 62 079 701 eiro, tajā skaitā:

 • projektiem – 20 850 000 eiro;
 • vienotajām rīcībām – 7 900 000 eiro;
 • iepirkumiem – 14 730 701 eiro;
 • citām darbībām – 18 599 000 eiro.

2018.gadā CHAFEA izsludinās projektu konkursus par šādām tēmām:

 • Labās prakses ieviešana – labas veselības veicināšana, neinfekcijas slimību profilakse un integrētas aprūpes palielināšana (Implementation of best practices — promotion of good health, prevention of non-communicable diseases and scaling up integrated care).
 • Atbalsts dalībvalstu brīvprātīgai sadarbībai cenu noteikšanas jomā, izmantojot Euripid Sadarbību (Supporting Member States voluntary cooperation in the area of pricing through the Euripid Collaboration).
 • Orpha koda projekts (Orpha codes Project).
 • Daudzgadu īpašie dotāciju līgumi Eiropas references tīkliem (Multiannual specific grant agreements for European Reference Networks).

2018.gada darba plāna ietvaros tiks realizēta viena vienotā rīcība:

Vienotā rīcība par gatavības stiprināšanu ES pret nopietniem pārrobežu draudiem veselībai un atbalstu Starptautisko veselības noteikumu ieviešanai (Joint Action to strengthen preparedness in the EU against serious cross-border threats to health and support the implementation of International Health Regulations (IHR)).

 


18.01.2018. Veselības ministrija informē, ka Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūras (Chafea), kas ir EK Veselības programmas administrētājaģentūra, organizē publisko aptauju ES Daudzgadu finanšu ietvaram veselības jomā. Aptauju skatīt tīmekļa vietnē//ec.europa.eu/

Informējam par iespēju pieteikt projektus, lai saņemtu atbalstu no jaunizveidotā Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu Fonda reģionālajai sadarbībai (turpmāk – Fonds). Ar jauno Fondu Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija atbalsta Eiropas pārrobežu un starpvalstu projektu iniciatīvas.

Pārrobežu un starpvalstu sadarbība ir galvenais virzītājspēks, lai rastu kopīgus risinājumus Eiropas kopīgajām problēmām. To atzīstot, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta dotāciju valstis - Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija - ir piešķīrušas EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentam mērķfinansējumus laikposmam no 2014. līdz 2020.gadam, palielinot finansējumu, lai veicinātu sadarbību.

Reģionālās pārrobežu un starpvalstu sadarbības stiprināšana:

Tā kā lielākā daļa EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīruma finansējums ir pielāgotas valstu iniciatīvām, un divpusējai sadarbībai starp donoriem un saņēmējvalstīm, tad jaunais Fonds ir paredzēts projektiem, kas stiprina pārrobežu un starpvalstu sadarbību starp donorvalstīm, saņēmējvalstīm un desmit valstīm, kas nav ES dalībvalstis.

Sekojošām valstīm ir tiesības saņemt finansējumu: Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehijas Republika, Igaunija, Grieķija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Albānija, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Maķedonija, Moldova, Melnkalne, Krievija, Serbija, Turcija un Ukraina.

Fonda prioritārās nozares:

Fonds ar kopējo finansējumu 34,5 milj. eiro apmērā atbalstīs sadarbību zināšanu apmaiņai, labas prakses apmaiņai un spēju veidošanas jomā prioritārajās nozarēs 2014.-2021.gadam:

 • inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja;
 • sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības samazināšana;
 • Vide, enerģija, klimata pārmaiņas un zemas oglekļa emisijas ekonomika;
 • Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība, pamattiesības un brīvības;
 • Tieslietas un iekšlietas.

Plašāka informācija par prioritārajām nozarēm pieejama šeit - //eeagrants.org/

Fonda vispārējie nosacījumi:

Jāveido sadarbība starp organizācijām vismaz trīs valstīs un atbalstāmajiem projektiem jābūt pārrobežu reģionāliem vai transnacionāliem, un tajos jāietver vairāki partneri un darbības dažādās valstīs. Atbilstošajām organizācijām ir jāpiemēro konsorcijs, kurā ietilpst vismaz trīs valstu organizācijas.

Tiks atbalstīts finansējuma piešķīrums:

 • lai atbalstītu iekļaujošu dialogu un stiprinātu pārrobežu un starptautiskos tīklus, spēju veidošanu, zināšanu apmaiņu un politikas apmaiņu, lai paātrinātu jauninājumus;
 • lai izveidotu ilgtspējīgu sadarbības struktūru starp uzņēmējdarbības nozari, valsts sektoru, civildienestu un akadēmisko aprindu pārstāvjiem;
 • par aktivitātēm, kas veicinās politikas efektivitātes un lietderības palielināšanu un kopējo Eiropas problēmu risināšanu.

Pirmajam projektu konkursam ir pieejami 15 milj. eiro apmērā. Pieteikšanās procesa pirmā posma termiņš ir 2018.gada 1.jūlijs. Paredzams, ka projekti sāksies 2019.gadā. Plašāku informāciju lasīt šeit - //eeagrants.org/

 


Cita noderīga informācija par ārvalstu finanšu palīdzību: