Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondu investīcijas
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondu investīcijas

ESF projekts „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”

05.12.2019

Veselības ministrija 2016.gada novembrī uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (Nr.9.2.4.1/16/I/001) (turpmāk tekstā – Projekts).

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus četrās prioritārajās veselības jomās: sirds un asinsvadu, onkoloģija, perinatālā un neonatālā perioda aprūpe, kā arī garīgā veselība.

Projekta ietvaros tiek īstenoti gan nacionāla, gan reģionāla mēroga sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi un slimību profilakses pasākumi dažādām mērķauditorijām.

2019.gada jūnijā aktualizēts izstrādātais un apstiprinātais veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns (*pdf.), kas ietver visaptverošu pieeju veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai, tai skaitā attiecībā uz normatīvā regulējuma izmaiņām un starpsektoru sadarbību. Tāpat projekta ietvaros tiek veikti sabiedrības veselības pētījumi un nodrošināta veselības veicināšanas un slimību profilakses (tostarp pašvaldībās īstenoto) pasākumu uzraudzība. Projekta īstenošanas laikā tiek nodrošināti arī informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija

Projekta sadarbības partneri: Slimību profilakses un kontroles centrs, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Veselības inspekcija, Valsts sporta medicīnas centrs, Zāļu valsts aģentūra

Plānotais Projekta īstenošanas laiks: no 2016.gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.decembrim

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 16 692 798 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 14 188 878 eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 2 503 920 eiro apmērā

Projekts līdzfinansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros

Projekta tīmekļa vietne: Esparveselibu.lv 

ESF Projekta 9.2.4.2.pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros Latvijas pašvaldībās īstenoti veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi un aktivitātes. Sīkāk par plānotajām darbībām aicinām interesēties pašvaldībās.

 

Kontaktinformācija:
Veselības ministrijas Projektu vadības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas projektu nodaļa, e-pasts: esfveicinasana@vm.gov.lv
Nodaļas vadītāja: Kristīne Pavasare, e-pasts: kristine.pavasare@vm.gov.lv, tālrunis: 67876175
Projekta koordinatore: Monta Kursīte, e-pasts: monta.kursite@vm.gov.lv, tālrunis: 67876195